portfolio image

SKN – Administracji Bezpieczeństwa Publicznego

Cele Koła Naukowego Administracji Bezpieczeństwa Publicznego „Public Safety”:

  • pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz nauk pokrewnych;
  • stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów;
  • doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków;
  • inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie narodowym;
  • zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy;

 

Członkiem Koła może być:

  1. członek zwyczajny, którym jest każdy student PWSZ w Elblągu deklarujący chęć udziału w działalności Koła;
  2. członek wspierający, którym jest opiekun Koła lub konsultant naukowy z ramienia PWSZ w Elblągu (w liczbie jeden członek wspierający na sekcję);
  3. członek honorowy, którym może zostać osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju Koła.

 

Opiekun: dr Olga Filaszkiewicz i mgr Aleksander Misiewicz
Zarząd Koła: Łukasz Chojna, Karolina Kamola, Daniel Janowski


28 marca 2018
Categories: